შეფასების პრინციპები

 

 

          I კომპონენტი        

საშინაო დავალება

საერთო შეფასების სქემა საშინაო დავალებისათვის

 

* ვერ ასრულებს დავალებებს

*იშვიათად ასრულებს დავალებებს,უმეტესად ავიწყდება;თუ აკეთებს, უგულისყუროდ, ნაწილობრივად, მონდომების გარეშე (საკუთარი შესაძლებლობების გათვალისწინებით მეტი შეუძლია).

0 - 2

* დავალებებს ასრულებს მონდომების გარეშე.

* ასრულებს ნაწილობრივად ან შესრულებული დავალება არ ესადაგება ხოლმე მასწავლებლის მიერ მიცემულ მითითებას.

 

 

3 - 4

* დავალებებს ასრულებს ხშირად, ხან უგულისყუროდ, ნაწილობრივად, ხან კი მონდომებით და სრულად.

 

 

 

 

 

 

5 - 6

* დავალებებს ასრულებს ხშირად, უმეტესად მონდომებით; უმეტესად ესადაგება მასწავლებლის მოთხოვნას.

 

 

 

 

 

7 - 8

*დავალებებს თითქმის ყოველთვის დიდი მონდომებით და სათანადოდ ასრულებს.

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 10

გვარი, სახელი

კომენტარები / ნიშნები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II კომპონენტი             საკლასო დავალება

საერთო შფასების სქემა წერითი და ზეპირი კომუნიკაციისათვის

 

 

* ვერ ასრულებს წერით/ზეპირ დავალებებს.

* ასრულებს, მაგრამ ელემენტარულ დონეზე ვერ აკმაყოფილებს დავალებების მოთხოვნათა უმეტესობას

 

0 – 2.

* ასრულებს და ელემენტარულ დონეზე აკმაყოფილებს დავალებების მოთხოვნათა უმეტეს ნაწილს.

 

 

 

 

3 – 4

* დამაკმაყოფილებლად ასრულებს დავალებების მოთხოვნათა დიდ ნაწილს.

* უჭირს მხოლოდ გარკვეული ტიპის დავალებების შესრულება (... აღნიშნეთ).

 

5 – 6

* ძირითადად აკმაყოფილებს დავალებების მოთხოვნებს.

* ძირითადად აკმაყოფილებს ისეთ მოთხოვნებს, როგორიცაა შემოქმედებითობა, კრიტიკული აზროვნება.

7 – 8

* სავსებით აკმაყოფილებს დავალებების ყველა მოთხოვნას.

* თავისუფლად აკმაყოფილებს ისეთ მოთხოვნებს, როგორიცაა შემოქმედებითობა, კრიტიკული აზროვნება.

9 – 10

გვარი, სახელი

კომენტარები / ნიშნები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III კომპონენტი           შემაჯამებელი დავალება

საერთო შფასების სქემა შემაჯამებელი დავალებებისათვის

 

 

*დამაკმაყოფილებლად ვერ ასრულებს შემაჯამებელ დავალებებს.

* დასახული მიზნების ნაწილი მიღწეულია ელემენტარულ დონეზე, ნაწილი მიუღწეველია.

0 – 2

* დასახული მიზნების ნაწილი ელემენტარულ დონეზეა მიღწეული, ნაწილი – საშუალო დონეზე.

 

 

 

3 – 4

* დასახული მიზნები მიღწეულია დამაკმაყოფილებელ დონეზე

* დასახული მიზნების ნაწილიელემენტარულ დონეზეა მიღწეული, ნაწილი – საშუალოზე.

5 – 6

* დასახული მიზნები მიღწეულია საშუალო დონეზე

* დასახული მიზნების ნაწილი საშუალო დონეზეა, ნაწილი – მაღალზე.

 

7 – 8

* დასახული მიზნების დიდი უმრავლესობა მიღწეულია მაღალ დონეზე.

 

 

 

 

9 – 10

გვარი, სახელი

კომენტარები / ნიშნები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     

                                         VII  - XII – კლასი


ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მოსწავლეთა სემესტრული და წლიური შეფასების ძირითადი კომპონენტებია:

 

  1. საშინაო დავალება
  2. საკლასო დავალება
  3. შემაჯამებელი დავალება

 

სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.

 

 

  1. საშინაო დავალების შემოწმება:

ფასდება შემდეგი უნარებით:

v  გამართული ზეპირი მეტყველების;

v  აზრის ლოგიკურად გადმოცემის;

v  პრობლემაზე მუშაობის და მასალის წინასწარ მომზადების;

v  აუდიტორიასთან ურთიერთობის;

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

v  პრეზენტაციისთვის წინასწარ მომზადება (მასალის შეგროვება,შერჩევა,გადამოწმება,დამხმარე საშუალებების მოძიება)

v  მიზნის, თემისა და აუდიტორიის განსაზღვრა;

v  დამხმარე საშუალებების ეფექტური გამოყენება;

v  საკითხის გარშემო მსჯელობა და მრავალსიტყვაობისათვის თავის არიდება;

v  მოსაზრების არგუმენტებითა და აქტებით გამყარება;

v  აუდიტორიის რეაქციაზე ადეკვატური პასუხი;

v  კითხვაზე დამაჯერებელი პასუხის გაცემა;

v  თხრობის თანმიმდევრულობისა და ლოგიკური გამართულობის დაცვა.

 

 

2.    საშინაო დავალება

ფასდება შემდეგი უნარებით:

v        აზრის ჩამოყალიბების და არგუმენტირებული მსჯელობა;

v        წაკითხული ტექსტის (ინფორმაციის) შეჯამების (რეზიუმირების) უნარი;

v        მოსმენის კულტურა;

v        ჯგუფურ მუშაობაში მონაწილეობა;

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

v   მოსწავლის აქტიურობა გაკვეთილზე;

v   ჯგუფურ მუშაობაში შეტანილი წვლილი;

v   კითხვების დასმა და შეკითხვებზე პასუხის გაცემა;

v   საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით;

v   საკითხის გარშემო საუბარი და კამათის წესების დაცვა;

 

 

  1. შემაჯამებელი მუშაობა

ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

v   ზეპირი გამოკითხვა

v   ტესტირება

v   საკონტროლო წერა

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

v   საკონტროლო დავალებების რეგულარულად შესრულება;

v   ნაწერის ენობრივი და შენაარსობრივი გამართულობა;

v   დაშვებული შცდომებისა და ხარვეზების გათვალისწინება–გასწორება.

საშინაო დავალების შეფასების რუბრიკა

 

ქულები და კრიტერიუმები

ფრიადი 9 – 10

კარგი 7 – 8

საშუალო 4 – 5

სუსტი 1 – 3

გამართული და სწორი მეტყველება

გამართულად მეტყველებს; აქვს მდიდარი ლექსიკა და შემოქმედებითად იყენებს ენობრივ–გამომსახველობით საშუალებებს.

გამართულად მეტყველებს; იყენებს მართებულ სინტაქსურ და გრამატიკულ კონსტრუქციებს.

იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს; მეტნაკლებად გამართულად საუბრობს.

არ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს; უჭირს გამართულად საუბარი.

სათქმელის ნათლად და ლოგიკურად გადმოცემა

სათქმელს გადმოსცემს ნათლად და ლოგიკურად; საკითხს აშუქებს ამომწურავად და თანმიმდევრულად.

სათქმელს გადმოსცემს ნათლად და ლოგიკურად; საკითხს აშუქებს თანმიმდევრულად.

 

სათქმელს გადმოსცემს გასაგებად.

უჭირს სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა.

კონტაქტი აუდიტორიასთან; თვალსაჩინოებების გამოყენება.

წარმატებით იყენებს არავერბალურ (ხმის აწევდაწევა, ჟესტიკულაცია) საშუალებების აუდიტორიასთან კონტაქტის დასამყარებლად; იყენებს თვალსაჩინოებებს.

ადეკვატურად იყენებს არავერბალურ საშუალებებს აუდიტორიასთან კონტაქტის დასამყარებლად.

მეტ–ნაკლებად ახერხებს აუდიტორიასთან კონტაქტის დამყარებას.

ვერ ახერხებს აუდიტორიასთან კონტაქტის დამყარებას.

კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა

ადეკვატურად და ამომწურავად პასუხობს კითხვებს.

ადეკვატურად პასუხობს კითხვებს.

პასუხობს კითხვების ნახევარზე მეტს.

ვერ პასუხობს კითხვების ნახევარზე მეტს.

 

 

საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასების რუბრიკა

 

ქულები და კრიტერიუმები

ფრიადი 9 – 10

კარგი 7 – 8

საშუალო 4 – 5

სუსტი 1 – 3

აქტიური მონაწილეობა

ყოველთვის მონაწილეობს და ხშირად წარმართავს კიდეც საკლასო მსჯელობას.

ყოველთვის მონაწილეობს.

ხშირად მონაწილეობს.

იშვიათად ან საერთოდ არ მონაწილეობს.

გამართული და სწორი მეტყველება.

გამართულად მეტყველებს; აქვსმდიდარი ლექსიკა და შემოქმედებითად იყენებს ენობრივ–გამომსახველობით საშუალებებს.

გამართულად მეტყველებს; იყენებს მართებულ სინტაქსურ და გრამატიკულ კონსტრუქციებს.

იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს; მეტნაკლებად გამართულად საუბრობს.

არ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს; უჭირს გამართულად საუბარი.

საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოდგენა.

ყოველთვის დამაჯერებლად და არგუმენტირებულად წარმოადგენს თავის მოსაზრებას.

თითქმის ყოველთვის ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას.

ხშირად ახერხებს საკუთარი აზრის დასაბუთებას.

ხშირად ვერ ასაბუთებს საკუთარ აზრს.

სხისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება.

უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით; კორექტულია და ამჟღავნებს სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემას,მაშინაც კი, როცა არ ეთანხმება მას.

უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით.

უსმენს სხვებს და აცდის საუბრის დამთავრებას.

არ უსმენს სხვებს; არ აცდის სხვას საუბრის დამთავრებას.

 წერის უნარის შეფასების რუბრიკა

 

ქულები და კრიტერიუმები

ფრიადი 9 – 10

კარგი 7 – 8

საშუალო 4 – 5

სუსტი 1 – 3

მიზანი და აუდიტორია

მოხერხებულად იყენებს მიზნის შესაბამის და აუდიტორიის მისაზიდ ენობრივ საშუალებებს.

ჩანს მიზანი, დაწერილია კონკრეტული აუდიტორიისათვის მისთვის გასაგები და მიზნის შესატყვისი ენით.

ჩანს მიზანი და აუდიტორიის გათვალისწინების მცდელობა.

არ ჩანს მიზანი და აუდიტორია, ანუ რისი თქმა უნდა მოსწავლეს და ვისთვისაა განკუთვნილი მისი ნაწერი.

შესაბამისი სტრუქტურა

ზედმიწევნით იცავს ტექსტის შესაბამის სტრუქტურას.

ძირითადად იცავს ტექსტის შესაბამის სტრუქტურას.

ცდილობს დაიცვას ტექსტის შესაბამისი სტრუქტურა.

ვერ იცავს ტექსტის შესაბამის სტრუქტურას.

დამხმარე დეტალები

წარმატებით იყენებს დამხმარე დეტალებს სათქმელის უკეთ წარმოსაჩენად.

იყენებს დამხმარე დეტალებს.

იყენებს ერთ ან ორ დამხმარე დეტალს.

არ იყენებს დამხმარე დეტალებს.

ენობრივი მახასიათებლები (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა)

იყენებს შესაფერის და მდიდარ ლექსიკას; თითქმის არ უშვებს შეცდომებს.

იყენებს შესაფერის ლექსიკას; უშვებს მცირე შეცდომებს.

იყენებს შესაფერის, მაგრამ ღარიბ ლექსიკას; უშვებს შეცდომებს.

იყენებს შეუფერებელ ლექსიკას; უშვებს ბევრ შეცდომას.

      ეს ზოგადი კრიტერიუმები უფრო კონკრეტულ სახეს მიიღებენ იმ შემთხვევაში , როცა კონკრეტული ტიპის ტექსტის შეფასებაზე იქნება საუბარი. მაგალითად,თუ თხრობითი ხასიათის ტექსსტს ვაფასებთ (ვთქვათ მოთხრობას ), „შესაბამისი სტრუქტურის დაცვა“ გულისხმობს: არის თუ არა თხრობა თანმიმდევრული, გამოკვეთილია თუ არა დასაწყისი, შუა ნაწილი და დასასრული. „დამხმარე დეტალებში“ შეიძლება ვიგულისხმოთ: მხატვრულ–გამომსახველობითი საშუალებები, პერსონაჟის ხატვის ხერხები, დიალოგი, ან სულაც მოსწავლის მიერ ჩრთული ილუსტრაციები და ფოტომასალა. მიზანი კი მაშინ იკვეთება, როცა ჩანს მოსწავლის განზრახვა, რა სურს მას–აუდიტორიის გაცნობა, გართობა, დაინტერესება, დარწმუნება, თუ მისთვის ინფორმაციის მიწოდება. ამისთვის მან შესაბამისი ხერხები უნდა გამოიყენოს. მაგალითად, თუ აუდიტორიის გაცნობა სურს, რაიმე იუმორისტული ხერხი უნდა გამოიყენოს, წარმოაჩინოს ამბავი სასაცილო კუთხით და აშ.

       ამა თუ იმ უნარის შესაფასებელი ქულა რუბრიკაში მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული იქნება.

 

მასწავლებელთა თვითშეფასების ფურცელი

 

 

 

მცირედ

საშუალოდ

მთლიანად

გადავდივარ მოსწავლეებთან თანამშრომლობის ფორმაზე

 

 

 

ვიკვლევ მოსწავლეთა საჭიროებებს

 

 

 

 

ვეხმარები მოსწავლეებს სიძნელეების გადალახვაში

 

 

 

სასწავლო პროცესს წარვმართავთ დასახული მიზნების მისაღწევად

 

 

 

ვთანამშრომლობ კოლეგებთან

 

 

 

 

 

 

დაკვირვების ფურცელი ჯგუფის წევრის მუშაობის შესაფასებლად

 

მოსწავლე მოდის ჯგუფში სამუშაოდ მომზადებული

 

 

საუბრობს ჯგუფისათვის კონსტრუქციულად

 

 

კარგი მსმენელია

 

 

შეუძლია კომპრომისზე წასვლა

 

 

იღებს პასუხისმგებლობას შეასრულოს სამუშაო დროზე და სწორი მიმართულებით

 

 

თვითშეფასების ფურცელი ჯგუფის წევრისათვის

 

ვიყავი მზად მემუშავა ჩემს ჯგუფთან

 

 

დავამთავრე სამუშაო დროზე და კარგად

 

 

დავეხმარე ჩემს ჯგუფს

 

 

ვამხნევებ სხვებს

 

 

ვიყავი ზრდილობიანი

 

 

ვითვალისწინებ სხვის აზრს

 

 

 

 

moswavlis   TviTSefasebis  sqema

 

Kkriteriumebi

 

regularulad

    xSirad

   iSviaTad

  arasdros

ar vamJRavneb interess gakveTilis msvlelobis mimarT

 

 

 

 

maqvs agresiuli damokidebuleba  gakveTilis msvlelobis mimarT

 

 

 

 

xels vuSli gakveTilis msvlelobas

 

 

 

 

damoukideblad verTvebi gakveTilis msvlelobaSi

 

 

 

 

Cemi aqtiuroba sxvas ar uqmnis problemebs

 

 

 

 

viReb monawileobas jgufur da saklaso diskusiebSi

 

 

 

 

vasruleb maswavleblis mier mocemul instruqcias