შეფასების პრინციპები

                                     

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებებში მოსწავლეები  ფასდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით:

ა)საშინაო დავალება;

ბ) საკლასო დავალება;

გ) შემაჯამებელი დავალება

ა)   საშინაო დავალებები

ფასდება შემდეგი უნარ–ჩვევები:

 • პრობლემის გააზრების;
 • ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების;
 • თანამშრომლობის;
 • პრობლემის გადაჭრის;
 • შემოქმედებითობის;
 • ისტორიული დროის გაგების;
 • კვლევის;
 • ისტორიულ– გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისა და შექმნის;

უნარ–ჩვევები ფასდება შემდეგი  აქტივობებით:

·         ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით;

·         ნამუშევრის ორგანიზების ხარისხით;

·         ნამუშევრის ენობრივი გამართულობით;

·         ისტორიულ– გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისა და შექმნის;

 

ბ) საკლასო დავალება;

ფასდება შემდეგი უნარ–ჩვევები:

 • პრობლემის გააზრების;
 • ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების;
 • თანამშრომლობის;

·       სივრცეში ორიენტაციის;

 • ისტორიულ– გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისა და შექმნის;
 • საზოგადოებრივ  ცხოვრებიაში აქტიური მონაწილეობის;

უნარ–ჩვევები ფასდება შემდეგი  აქტივობებით:

·         ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით;

·         დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით;

·         პრეზენტაციით;

·         დროის ლიმიტის დაცვით;

·         დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით

გ) შემაჯამებელი დავალება

ფასდება შემდეგი უნარ–ჩვევები:

 • პრობლემის გააზრების;
 • ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების;
 • თანამშრომლობის;

·       სივრცეში ორიენტაციის;

 • ისტორიულ– გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისა და შექმნის;
 • საზოგადოებრივ  ცხოვრებიაში აქტიური მონაწილეობის;

უნარ–ჩვევები ფასდება შემდეგი  აქტივობებით:

 • საკონტროლო სამუშაოთი;
 • ტესტირებით;
 • რეფერატით;
 • ისტორიულ–გეოგრაფიული სასუალებების შექმნით;
 • ნაშრომის პრეზენტაციით;

 

 

 

 

 

 

რუბრიკების ნიმუშები:

პრეზენტაცია

შეფასება

         1–2

          3–5

          6–7

        8–10

საინტერესო შესავალი

ტრაფარეტული და უინტერესოა

არის მცდელობა აუდიტორიის დაინტერესების

საინტერესოდ არის მიწოდებული

 მოძიებული აქვს დამატებითი მასალა, რაც მას ეფექტურს ხდის

თემის გასაგებად წარმოდგენა

დარღვეულია ლოგიკა და ბუნდოვანია

ნაწილობრივ გასაგებია და განმარტებას მოიტხოვს

ლოგიკურად არის აგებული, შეინიშნება მცირედი ხარვეზები

თემა ლოგიკურად არის აგებული, წარმოდგენილი საკითხები ნათელი და გასაგებია

საუბარი

დაბნეულია და გაუგებრად საუბრობს

ხშირად ჩერდება და იმეორებს ერთსა და იმავეს

გამართული და გასაგებია

გამართული და გასაგებია, არ ორჭოფობს, საუბრობს დარწმუნებით

დასკვნები

არ არის გაკეთებული

დასკვნები გაუმართავი და ულოგიკოა

ლოგიკურია, კარგად არის ჩამოყალიბებული

 ლოგიკურია და კარგად არის ჩმოყალიბებული და ორიგინალური

აუდიტორიასთან კონტაქტი

ვერ ამყარებს კონტაქტს

პერიოდულად ცდილობს კონტაქტს

გრძნობს და ამყარებს კონტაქტს

კარგად ფლობს კომუნიკაციის უნარს

თვალსაჩინოების გამოყენებ

არ იყენებს

იყენებს მწირედ

იყენებს დიაგრამებსა და ცხრილებს

იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს (მათი არსებობის პირობებში)

პასუხები აუდიტორიის შეკითხვებზე

უჭირს პასუხის გაცემა

პასუხები არ არის გამართული

თითქმის ყველა კითხვას პასუხობს

პასუხობს ყველა კითხვას

                                     
რეფერატის შეფასების რუბრიკა

1.    მიზანი/თეზისი  – კვლევის შედეგად გამოთქმული ძირითდი იდეა

     

    1

 

2.    რეფერატის ორგანიზება

    

    1

 

3.    შინაარის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედოობა

 

    2

 

4.    ენობრივი  გამართულობა

 

    0

 

5.    კვლევა

   

    2

 

6.    ილუსტრაციები/თვალსაჩინოებები

 

    1

 

7.    შეთავაზებული მოსაზრების არგუმენტებითა და მაგალითებით გამყარება

 

    1

 

8.    დასკვნები

  

    1

 

     ჯამი

    9

 

 

 


ისტორიული და გეოგრაფიული საშუალებების (რუკა, ცხრილი, გრაფიკი, დიაგრამა ) გამოყენება და შექმნა

ნიშნი

           1–4

           5–7

          8–10

რუკის კითხვა, წყაროზე მუშაობა  

 

 

 

 

 

 

გეოგრაფიული და ისტორიული საშუალებების გამოყენება

 

 

 

 

 

 

გეოგრაფიული და ისტორიული საშუალებების შექმნა

 

 

 

 

 

წყაროს მთავარი საკითხის (საკითხები) და ავტორის მიზნების განსაზღვრა

წაკითხული ინფორმაცია ერთ ან რამდნეიმე ელემენტისგან შედგება

 

 

 

 

უჭირს ადეკვატური მონაცემების შეგროვება ან მისი ინფორმაცია არასანდოა

 

 

 

 

 

სიმბოლოები ძირითადად უზუსტოდაა დატანილი და ინფორმაცია არ არის სანდო, არა აქვს სათური და ლეგენდა

 

 

არ ცდილობს განსაზღვროს წყაროს მთვარი საკითხი

ესაჭიროება მითითებები როგორ მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია, მოიპოვებული ინფორმაცია, არასრულია და ზოგჯერ უზუსტო

 

 

ერევა საშუალებების თემატური დანიშნულება, სრულად ვერ მოიპოვებს  და ამუშავებს ინფორმაციას 

 

 

 

 

 

ზოგი სიმბოლო არ არის სათნადო ადგილას დატანილი და ინფორმაცია არაზუსტია ან  არ არის სრული, ლეგენდა არაა სრული

 

 

 

ზოგადად, აღწერს ერთერთ საკითხს, რომელსაც ეხება წყარო

დამოკიდებულად და სრულიად მოიპოვებს ინფორმაციას

 

 

 

 

 

ასხვავებს სხვადასხვა ტიპის საშუალებებს თმატიკის მიხედვით და შეუძლია მათგან საჭირო ინფორმაციის მოპოვება. ინფორმაციის შედარება, რანჟირება და ინტერპრეტაცია  ტექსტად ან სხვა საშუალებად  

 

 

ინფორმაცია დააქვს სათნადო ადგილას, სიმბოლოების სწორი გამოყენებით დააქვს სათური და ლეგენდის სხვა ელემენტები.  დატანილი ინფორმაცია კარგად აღქმადია

 

 

 

განსაზღვრავს მთვარ საკითხს, ესმის ავტორის მიზნები, გამოაქვს  წყაროდან მეორადი ინფორმაცია

 

 

 

 


დისკუსიის რუბრიკს შეფასების ცხრილი

 

III დონე (8–10 ქულა)

II დონე (5–7 ქულა)

I დონე (1–4 ქულა)

მოსმენა

ყოველთვის უსმენს და თვალყურს ადევნებს ორატორს

 ხშირად უსმენს და უყურებს ორატორს

იშვიათად უსმენს და უყურებს ორატორს

საუბარი

მკაფიოდ მეტყველებს და უყურებს მსმენელებს

მეტყველება ძირითადად გასაგებია, უყურებს მსმენელებს

მეტყველება არა მკაფიოა, მსმენელებს უჭირთ გაგება

არავერბალური კომუნიკაცია

შეუძლია ადეკვატურად აღიქვას  და  გამოიყენოს არავერბალური კომუნიკაციის ფორმები (თვალით, ჟესტებით, გამომეტყველებით, ხმით)

 

ხშირად შეუძლია დაამყაროს არა ვერბალური კონტაქტი

 

იშვიათდ იყენებს არავერბალურ კომუნიკაციიების ფორმებს

მონაწილეობა

უჩვენებს ინტერესს დისკუსიის თემისადმი საჭირო კომენტარებითა და აზრების გამოთქმით

ძირითადად გამოხატავს ინტერესს, კომენტარები და აზრები ყოველთვის არაა თემის გარშემო

მცირე ინტერესი აქვს. არ გამოხატავს ან ვერ უკავშირებს თვის მოსაზრებებს სადისკუსიო თემას

კოოპერაცია

თნამშრომლობს თნაკლასელებთნ, აცლის სხვებს აზრის  გამოთქმას და იცავს დისკუსიის  წესებს

ძირითადად თნამშრომლობს თნაკლასელებთან, ერთვება სხვის საუბარში, ძირითადად იცავს დისკუსიის წესებს

შვიათდ თანამშრომლობს და იცავს დისკუსიის წესებს

პირობების არგუმენტირება

მოსაზრება ორიგინალურია და გამყარებულია პაქტებით, არის ლოგიკური კავშირი საკითხთან

მოსაზრების გასამყარებლად გამოყენებულია სადაო  პაქტები და ცნებები

მოსაზრება მოკლებულიალოგიკურ კავშირს საკითხთნ და არ არის გამყარებული ფაქტებით


პროექტის შეფასების განზოგადებული ცხრილი (რუბრიკა)

 

ელემენტარული 1 ქულა

მისაღები 2 ქულა

ოსტატური  3ქულა

1.     მიზანი

არ არის კარგად  გამოკვეთილი, ბუნდოვანია

ხდება ერთ მიზანზე პოკუსირება

კარგად გამოკვეთილი მიზნები, მარტივად აღსაქმელი

2.     ორგანიზება

სუსტად ორგანიზებული, არ არის იდეებს შორის ლოგიკური ჯაჭვი, რაც აბნევს მკითხველს / მსმენელს

გააზრებულია თნმიმდევრულობა, ორგანიზების ნიშნებით, ძოგი   გადასვლა იდეებს შორის არის მარტივი, ზოგი გაუგებარი

კარგად ორგანიზებული ფორმატი, ლოგიკური გადასვლა ერთი იდეიდან მეორეზე, ორგანიზება ზრდის პროექტის ექტურობას

3.     შინაარსის კორეკტულობა

გვხვდება  ხშირი შეუსაბამობა, მცდარი ინფორმაცია, შეყავს შეცდომაში მკითხველი / მსმენელი

ძირითადად კორექტულია, ზოგიერთი შუსაბამო ან მცდარი ინფორმაციით

მთლიანად კორექტული, ფაქტები ზუსტი და მკაფიო

4.     ენობრივი გამართულობა

ემობრივად გაუმართავი, ხშირი შეცდომებით

ენობრივად გამართული, მცირე შეცდომებით

ენობრივად გამართული, დაცულია პუნქტუაციის ნიშნები

5.     კვლევა

კვლევა არა ეფექტურადაა დაგეგმილი, გამოყენებული წყარო არ არის სანდო, ანალიზი ზედაპირულია

კვლევა დაგეგმილია, მაგრამ ჯგუფის პოტენციალი მთლიანად არ არის გამოყენებული, შეზღუდული რაოდენობის წყაროებია გამოყენებული,  ანალიზი მისაღებია

კვლევა სწორად არის დაგეგმილი, გამოყენებულია არაერთი წყარო (ავტორიტეტული კვლევები და მოპოვებული მასალები საველე კვლევიდან) და ანალიზი სიღრმისეულია

6.     თვალსაჩინოებები

თვალსაჩინოებები ხშირად შინაარსთნ შეუსაბამოა, ან არ არის ჯგუფის მიერ შექმნილი

თვალსაჩნოებების კავშირი შინაარსთან არის, მაგრამ ერთპეროვანია, გამოიყენება მოძიებული და ჯგუფის  მიერ შექმნილი

მრავალფეროვანი, შინაარსის შესატყვისი, აკურატიულად შესრულებული

7.     შემოქმედობითბა

მცირე შმოქმედებითი ენერგიის დანახარჯი ჯგუფის მხრიდან

ძგჯერ ჩანს  ჯგუფის ორიგინალური აზრები და ეხმარება პროექტის უკეთ წარმოჩენაში

ჩანს ჯგუფის ორიგინალობა, სიახლე და თვისებური ხედვა, რაც პროექტს საინტერესოს ხდის

8.     კავშირები საგნებთან

არ ჩანს ჯგუფის კომპეტენცია საგანში, გვხვდება ფაქტების უზუსტო ინტერპრეტირება

არის მოსაზრების  კავშირი ერთ ან ორ საგნიდან მიღებულ ცოდნასთნ

ხდება მთავარი მოსაზრებების დაკავშირება სხვადასხვა საგნებიდან მიღებულ  ცოდნასთან, რაც მიუთითებს მრავალი მიმართულებით ჯგუფის კომპეტენტურობაზე

9.     დასკვნები

არ არის ჩამოყალიბებული დასკვნები

დასკვნები ჩამოყალიბებულია კვლევის ადეკვატურად, მაგრამ არ არის მკაფიო

დასკვნებში არის  სიახლე (ორიგინალობა), ლოგიკური კავშირი კვლევასთან და

ჩამოყალიბებული მკაფიოდ

10.                        პრეზენტაცია

ეფექტურად არ არის წარმოჩენილი პროექტის არსი, უჭირს აზრის ჩამოყალიბება და პასუხების გაცემა, არ არიუს მიზნობრივად გამოყენებული თვალსაჩნოებები

ბუნდოვნად ჩმოყალიბებული პროექტის არსს, იყენებს თვალსაჩნოებებს, პასუხობს შეკითხვების უმეტესობას

ნათლად ჩმოყალიბებული პროექტის არსი, მკაფიო მეტყველება, აუდიტორიაზე გათვლილი, ძირითადი იდეებია გაშლილი, იუენებს თვალსაჩინოებებს და პასუხობს ყველა კითხვას

                                               

ჯგუფური მუშაობის შეფასების ცხრილი

 

მოსწავლის სახელი, გვარი

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ყველა ჯგუფის წევრს შეაქვს წვლილი დავალებისთვის თავის გართმევაში

 

 

 

 

 

 

ჯგუფის წევრები უსმენენ ერთმანეთს და იცავენ რიგითობას

 

 

 

 

 

 

უცვლიან ერთმანეთს იდეებს  და ინფორმაციას

 

 

 

 

 

 

ჯგუფის წევრები მხოლოდ საკითხის ირგვლივ მუშაობენ

 

 

 

 

 

 

ჯგუფის წევრები კარგად თანამშრომლობენ (არცერთი არ წარმართავს დისკუსიას, აზრის გამოხატვის თანაბარი პირობებია შექმნილი)

 

 

 

 

 

 

ჯგუფის წევრები საგნობრივად  მართებულად ართმევენ თავს დავალებას

 

 

 

 

 

 

ნაშრომის პრეზენტაციისას წარმოაჩენენ ნამუშევრების მთავარ იდებს

 

 

 

 

 

 

ართმევენ თავს კრიტიკულ შეკითხვებს

 

 

 

 

 

 

პრეზენტაციის დროს იცავენ დროის ლიმიტს  

 

 

 

 

 

 

საჭიროების შემთხვევაში ქმნიან და იყენებენ ისტორიულ–გეოგრაფიულ საშუალებებს

 

 

 

 

 

 

 ჯამი

 

 

 

 

 

 


 

შემაჯამებელი ნაშრომის შეფასების ცხრილი 1

შეფასება

        1–2

        3–5

        6–7

       8–10

1.    სათაური

ძალიან ზოგადია

მკაფიოდ არ პასუხობს თემას

კონკრეტულია

კონკრეტულია

2.    თეზისი*

არ არის ჩამოყალიბებული

არადამაჯერებელია

კარგადაა ჩამოყალიბებული

კარგადაა ჩამოყალიბებული

3.    შინაარსი

გაუმართავია

ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისი რაოდენობითაა მოცემული

ფაქტები დეა მაგალითები კარგად ვერ ამყარებენ თეზისში ჩამოყალიბებულ იდეას

ფაქტები და მაგალითები კარგად ამყარებენ თეზისში ჩამოყალიბებულ იდეას

4.    დასკვნა

არ აქვს დასკვნა

დასკვნა არასრულია,  არის მხოლოდ თხრობა

დასკვნაში მხოლოდ გამეორებულია თეზისი

დასკვნაში შეჯამებულია თეზისი

5.    სამეცნიერო აპარატი**

არ აქვს

არ აქვს

გამართულია

გამართუილა

6.    ენობრივი გამართულობა

გაუმართავია

არის ენობრივი შეცდომები

გამართულია

გამართულია

·       * ნაშრომის ძირითადი იდეა (მოსწავლის მთავარი არგუმენტი ანუ საკითხისადმი თავისი პოზიცია), რომელიც ნაშრომის შსავალშივე უნდა იყოს აღნიშნული.

·       ** ამ შემთხვევაში სქოლიოები და ნაშრომის ბოლოს მოცემულიგამოყენებული ლიტერატურის სია.

                       

 

 

 

 

 

 

მასწავლებელთა თვითშეფასების ფურცელი

 

მცირედ

საშუალოდ

მთლიანად

გადავდივარ მოსწავლეებთან თანამშრომლობის ფორმაზე

 

 

 

ვიკვლევ მოსწავლეთა საჭიროებებს

 

 

 

ვეხმარები მოსწავლეებს სიძნელეების გადალახვაში

 

 

 

სასწავლო პროცესს წარვმართავთ დასახული მიზნების მისაღწევად

 

 

 

ვთანამშრომლობ კოლეგებთან

 

 

 

 

moswavlis   TviTSefasebis  sqema

kriteriumebi

regularulad

    xSirad

   iSviaTad

  arasdros

ar vamJRavneb interess gakveTilis msvlelobis mimarT

 

 

 

 

maqvs agresiuli damokidebuleba  gakveTilis msvlelobis mimarT

 

 

 

 

xels vuSli gakveTilis msvlelobas

 

 

 

 

damoukideblad verTvebi gakveTilis msvlelobaSi

 

 

 

 

Cemi aqtiuroba sxvas ar uqmnis problemebs

 

 

 

 

viReb monawileobas jgufur da saklaso diskusiebSi

 

 

 

 

vasruleb maswavleblis mier mocemul instruqcias