შეფასების პრინციპები

მუსიკაში მოსწავლე ფასდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით:

 შეფასება მუსიკაში

 

შეფასების კომპონენტები

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

ფასდება შემდეგი ცოდნა დაუნარები:

·           მუსიკალური ხელოვნების ნასწავლი ნიმუშების ცოდნა;

·           მუსიკის ისტორიისა და თეორიის ზოგადი საკითხების ცოდნა;

·           მუსიკალური დამწერლობის ცოდნა;

·           მუსიკალური ტერმინოლოგიის ცოდნა;

·           მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;

·           შემოქმედებითობა;

·           იმპროვიზაციულობა;

·           მუსიკის მოსმენის ჩვევა;

·           მუსიკალური სმენა;

·           მუსიკალური მეხსიერება;

·           რიტმის გრძნობა;

·           წარდგენის (პრეზენტაციის) უნარი;

·           სოციალური უნარები;

·           საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარი;

·           ტოლერანტობა.

 

ცოდნა და უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

 

საშინაო დავალებები

 

·           მასალის მოძიება;

·           რეფერატის მომზადება;

·           რეცენზიის დაწერა;

·           ტექსტის (ლიტერატურული და სანოტო) დასწავლა;

·           დავალებისშესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერულპროგრამის გამოყენებით და ა. შ.

 

საკლასო დავალებები

 

·           შემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობა: სიმღერა, იმპროვიზაცია, მუსიკალურ-დრამატულ კომპოზიციებ, მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების შექმნა;

·           კონცერტის, წარმოდგენის რეპეტიციებში მონაწილეობა;

·           პროექტის მომზადება;

·           მუსიკის მოსმენა და ამასთან დაკავშირებული დავალებების შესრულება;

·           საკუთარი და სხვისი შესრულების / შემოქმედების  განხილვაში მონაწილეობა;

·           მუსიკალური ნაწარმოების კონტექსტის განხილვა; 

·           სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვა და მომზადება;

·           საკუთარი ნაშრომის, შემოქმედებითი საქმიანობის წარდგენა;

·           სხვადასხვა  დავალების  შესრულებისასმუსიკალურ დამწერლობის  გამოყენება და ა. შ.

 

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ კომპონენტში უნდა შემოწმდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს მუსიკის სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს მუსიკის სტანდარტებით განსაზღვრულ  შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპები:

 

     სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. მუსიკის შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:

·           კონცერტი/ წარმოდგენა;

·           ვიქტორინა;

·           მოხსენება-რეფერატი;

·           ლექცია-კონცერტი;

·           პრეზენტაცია;

·           ტესტირება;

·           გამოცდა;

·           პროექტი.

მოსწავლის მიერ შესრულებული პროექტის სავარაუდო თემები:

თემატური წარმოდგენის/კონცერტის გამართვა; ტელეგადაცემის, რადიოგადაცემის, სპექტაკლის მომზადება; გაზეთის, ჟურნალის, სანოტო ალბომისმომზადება; კლიპის გადაღება სიმღერის, მუსიკალური ნაწარმოების ან სხვა თემაზე; სკოლაში ცნობილი კომპოზიტორის, მომღერლის, რეჟისორის მიწვევა, შეხვედრის ორგანიზება და წარმართვადა ა. შ.


 

 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

თარიღი:                                               სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:

 

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

ორგანიზებულობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

ტექნიკის (ხმის, სხეულის მოძრაობის, მიმიკის) და მხატვრულ–გამომსახველობითი საშუალებების ფლობა

 

 

 

1,2,3

შემოქმედებითობა (რამდენად ეფექტურად იყენებს სხეულს, ხმას, მიმიკას, მხატვრულ–გამომსახველობით ხერხებს ჩანაფიქრის გადმოსაცემად

 

1,2,3,4

თანამშრობლობა ჯგუფური მუშაობის დროს

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

რუბრიკების ნიმუშები:

 

შემაჯამებელი ქულა არის ოთხი კრიტერიუმი მიხედვით მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული. თუ სამუშაო ინდივიდუალურად სრულდება, კრიტერიუმი – „თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს“ ამოვარდება და შამუშაო შეფასდება დანარჩენი სამი კრიტერიუმის მიხედვით.

 

 

ქულები

 

1–4

5–8

9–10

თავიდან ბოლომდე

ასრულებს ტექსტს

სუფთად ინტონირებს, ითვალისწინებს დინამიკურ ნიშნებს

ასრულებს საკუთარი ინტერპრეტაციით, რისთვისაც იყენებს სხვადასხვა მხატვრულ–გამომსახველობით საშუალებებს

 

 

 

 

მუსიკალური ნაწარმოების შესრულების ანალიზის შეფასება

თარიღი:                                                                ნიმუში:                                       ავტორი:

 

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

აღწერს ნაწარმოებს და მისი შესრულების ზოგად სტილს

 

 

 

1,2,3

აანალიზებს გამოყენებულ მხატვრულ–გამომსახველობით საშუალებებს

 

1,2,3

აფასებს შესრულებას და ასაბუთებს საკუთარ ხედვას

 

 

 

1,2,3,4

 

 

 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

საპრეზენტაციო უნარების შეფასება

 

თარიღი:                                                     პრეზენტაციის სახეობა: მოხსენება–რეფერატი

 

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, კონტაქტი აუდიტორიასთან

 

 

 

1,2,3

თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება

 

 

 

 

1,2,3,4

კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა

 

 

 

 

 

1,2,3

 

 

 

 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 


საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასება

 

თარიღი:                                                     მსჯელობის თემა:

 

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

აქტიური მონაწილეობა

 

 

 

1,2,3

საკუთარი აზრის დასაბუთება

 

 

 

1,2,3,4

სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება

 

1,2,3

 

 

 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

რას ითვალისწინებს თითეული კომპონენტი

სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში/შრომით სწავლებაში

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

 

   ) გაკვეთილზე ჩართულობა

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

გაკვეთილებზე დასწრება, საკლასო დავალებებსა და აქტივობებში მონაწილეობა

   ბ) საშინაო დავალებები

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი დავალებების მიხედვით:

მასალის მოძიება, რეფერატი, პრაქტიკული სამუშაო

   გ) მიმდინარე საკლასო დავალებები

მოიცავს შემდეგი ტიპის აქტივობებს:

1. კონკრეტული პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება ან ნამუშევრის შექმნა გარკვეულ თემაზე, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

·         ორგანიზებულობა (სისტემურობა, დროის ლიმიტის დაცვა, საჭირო მასალის, აღჭურვილობის ქონა);

·         ტექნიკის, მასალის ფლობა;

·         შემოქმედებითობა (გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი ხელწერის, ხედვი, დემონსტრირება);

·         თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს.

2. საკუთარი და სხვისი ნამუშევრების განხილვაში მონაწილეობა;

3. გარკვეული ეპოქის, შემოქმედის ან ხელოვნების ნიმუშის ანალიზში ან მის ირგვლივ მსჯელობაში მონაწილეობა, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

·         აქტიური მონაწილეობა;

·         საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოჩენა;

·         სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება.

4. საკუთარი და სხვების ნამუშევრების პრეზენტაცია (აუდიტორიისთვის წარდგენა), რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

·         სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, აუდიტორიასთან კონტაქტი;

·         თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება;

·         კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა.

 შემაჯამებელი დავალებები

შეიძება შეფასდეს შემდეგი აქტივობებით:

საკონტროლო/გამოცდა/ტესტირება/გამოფენა/ მოხსენება–რეფერატი გარკვეული ეპოქის, შემოქმედის შესახებ).

ა) პროექტები

პროექტის სავარაუდო თემები:

ექსპოზიციის, ტელეგადაცემის, რადიოგადაცემის, სპექტაკლის მომზადება; გაზეთის, ჟურნალის, წიგნის მაკეტის დამზადება; სკვერის კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო ოთახის, ინტერიერის დიზაინის შექმნა და სხვა.)

პროექტის შესრულების დროს ფასდება შემდეგი აქტივობები:

პროექტის იდეის განსაზღვრა, პროექტის დაგეგმა, ფუნქციების განაწილება; ორგანიზება, ფინანსური გათვლა, სპონსორების მოძიება, საზოგადოებასთან ურთერთობა, მასალით მომარაგება, მუსიკალური გაფორმება, რეჟისურა, სცენოგრაფია, დიზაინი: კოსტუმი, დეკორაცია, გრიმი, რესურსის შექმნა, წარმოდგენაში მონაწილეობა (მსახიობი, წამყვანი, გამნათებელი, მუსიკოს–შემსრულებელი და ა.შ.), წარდგენა და სხვა.

 დამატებითი კომპონენტი, რომელიც არა უმეტეს საერთო შეფასების 10%–ია და რომელიც მოსწავლეების მიერ დგინდება (მაგ. ორგანიზებულობა, შემოქმედებითბა, ჯგუფში ეფექტური მუშაობა და სხვ.)

 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

 

თარიღი:                                                     სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:

 

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

ორგანიზებულობა (დროის ლიმიტის დაცვა, საჭირო აღჭურვილობის ქონა)

 

 

 

 

 

 

 

0,1

მასალის, ტექნიკის და მხატვრულ–გამომსახველობითი საშუალებების ფლობა

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3

შემოქმედებითობა, ანუ რამდენად ეფექტურად იყენებს ტექნიკას, მასალას და მხატვრულს–გამომსახველობით ხერხებს ჩანაფიქრის გადმოსაცემად

 

 

1,2,3

თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

რუბრიკების ნიმუშები:

შემაჯამებელი ქულა არის ოთხი კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული თუ სამუშაო ინდივიდუალურად სრულდება, ბუნებრივია, კრიტერიუმი „თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს“ ამოვარდება და სამუშაო შეფასდება დანარჩენი სამი კრიტერიუმის მიხედვით.

კონკრეტული ნამუშევრის შეფასება

 

ქულები

 

1–4

5–7

8–10

მოცემულობის შესრულება (ხარისხის გაუთვალისწინებლად)

მასალის, ტექნიკის და მხატვრულ–გამომსახველობითი საშუალებების ფლობა (კომპოზიციური განაწილება, ფერი, ფორმა და ა.შ.)

შემოქმედებითობა, ანუ ეფექტურად იყენებს, მასალას, ტექნიკას და მხატვრულ–გამომსახველობით საშუალებებს ჩანაფიქრის გადმოსაცემად

 

 

 

 

ხელოვნების ნიმუშის ანალიზის შეფასება

 

თარიღი:                                                                ხელოვნების ნიმუში:                                       ავტორი:

 

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

აღწერს ნამუშევარს

 

 

 

 

 

1,2,3

აანალიზებს კომპოზიციას და მხატვრულ–გამომსახველობით საშუალებებს

 

1,2,3

ასაბუთებს საკუთარ ინტერპრეტაციას

 

 

 

 

1,2,3,4

 

 

 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

საპრეზენტაციო უნარების შეფასება

 

თარიღი:                                                                პრეზენტაციის სახეობა: მოხსენება–რეფერატი

 

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, კონტაქტი აუდიტორიასთან

 

 

 

 

1,2,3

თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება

 

 

 

 

 

1,2,3,4

კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა

 

 

 

 

 

 

1,2,3

 

 

 

 

 

 

 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასება

 

თარიღი:                                                                მსჯელობის თემა:

 

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

აქტიური მონაწილეობა

 

 

 

 

1,2,3

საკუთარი აზრის დასაბუთება

 

 

 

 

1,2,3,4

სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება

 

 

1,2,3

 

 

 

 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.