კათედრის დებულება

q. Tbilisis #45 sajaro skolis

I-IV  klasis integrirebuli kaTedris

 debuleba

I Tavi. zogadi debuleba

I.1 kaTedra Tavis saqmianobas warmarTavs zogadi ganaTlebis Sesaxeb kanonis, zogadi ganaTlebis erovnuli miznebis, erovnuli saswavlo gegmis, s.s.i.p. #45 skolis wesdebis, skolis ,,kodeqsis’’(miznebis), Sinaganawesisa da am debulebis Sesabamisad.

I.2 moqmedebis areali

s.s.i.p. #45 sajaro skola.

II Tavi. kaTedris debulebis damtkiceba

2.1. kaTedris debulebas SeimuSaveben kaTedris wevrebi TavmjdomaresTan erTad, aTanxmeben direqciasTan da amtkicebs pedagogiuri sabWos sxdomaze.

2.2. aRniSnuli debuleba ZalaSia pedagogiuri sabWos sxdomaze damtkicebisTanave.

III Tavi. kaTedris miznebi da amocanebi

3.1. kaTedris misia

 dawyebiTi klasebis kaTedra zrunavs moswavleTa sulieri, fizikuri da gonebrivi         SesaZleblobebis ganviTarebaze, inovaciuri pedagogiuri meTodologiisa da midgomebis danergvis gziT.

3.2. konkretuli miznebi da amocanebi

·         saxelmZRvaneloebis efeqturad SerCeva;

·         moswavlis ganviTarebaze orientirebuli sagnobrivi programebisa da Sefasebis sistemis Seqmna da danergva;

·         pedagogTa profesiuli ganviTareba;

·         kvleviTi saqmianobis efeqturad dagegmva da ganxorcieleba;

·         pedagogTa saqmianobis monitoringi da Sefaseba;

·         pedagogTa Soris urTierTTanamSromlobis ganviTareba.

IV Tavi. kaTedris wevroba

4.1. dawyebiTi klasebis kaTedra aerTianebs sagnis (qarTuli, maTematika, bunebismetyveleba, xelovneba) yvela pedagogs. isini Tanasworobis safuZvelze monawileoben kaTedris sxdomebze.

4.2. kaTedra ikribeba semestrSi orjer mainc;

4.3. riggareSe kaTedris sxdoma Catardeba:

  a) saWiroebis SemTxvevaSi kaTedris Tavmjdomaris an kaTedris wevrebis 1/3-is moTxovnisTanave;

  b) wevrebi kaTedris riggareSe sxdomis Sesaxeb gafrTxilebuli unda iyvnen sami samuSao dRiT adre mainc, gansaxilveli sakiTxebis miTiTebiT;

 g) sxdomis mowvevis uzrunvelyofa evaleba kaTedris Tavmjdomares.

4.4. kaTedris wevrebis ufleba-movaleobebi

kaTedris wevrs ufleba aqvs:

a)airCios da arCeul iqnes kaTedris Tavmjdomared;

b)kaTedris sxdomaze gadawyvetilebebis miRebisas isargeblos erTi xmis uflebiT;

g)Sevides iniciativebiT sxdomaze da ganxilvaze daayenos misTvis saintereso sakiTxi;

d) monawileoba miiRos kaTedris strategiuli gegmis SemuSavebaSi;

kaTedris wevri movalea:

    a) daeswros kaTedris sxdomebs (Tu ar arsebobs gacdenis obieqturi mizezi);

    b) monawileoba miiRos saxelmZRvaneloebis SerCevaSi;

    g) izrunos kaTedris efeqturad funqcionirebisaTvis da jerovnad Seasrulos sxdomaze    miRebuli gadawyvetilebebi;

    d) danergos swavlebis axali meTodebi da midgomebi;

    e) izrunos sakuTari da  kaTedris wevrebis profesiul ganviTarebaze;

V Tavi. kaTedris Tavmjdomare

5.1. arCevis wesi

             ა)  კათედრის  თავმჯდომარეს  ერთი  წლის  ვადით  ირჩევენ  კათედრის  წევრები,  სასწავლო წლის  დასაწყისში  ფარული ან ღია   კენჭისყრით;
          ბ) საგნობრივი კათედრის თითოეული წევრი როტაციის პრინციპით ხდება კათედრის თავმჯდომარე. ერთი და იმავე პირის მეორედ არჩევა შესაძლებელია მხოლოდ მას  შემდეგ, რაც საგნობრივი ჯგუფის თითოეული წევრი ერთხელ მაინც იქნება თავმჯდომარე;
   b) kaTedris Tavmjdomare SeiZleba arCeul iqnes zedized orjer;

   g) kaTedris Tavmjdomaris wardgenis ufleba aqvT mxolod kaTedris wevrebs;

5.2. funqcia-movaleobebi:

kaTedris Tavmjdomare:

 a) uZRveba kaTedris sxdomebs da xelmoweriT amtkicebs sxdomis oqmebs;

b)  kaTedris wevrebTan erTad uzrunvelyofs wlis strategiuli gegmis momzadebas;

    g) amzadebs Sualedur da saboloo angariSebs weliwadSi orjer mainc gaweuli saqmianobis Sesaxeb pedagogiur sabWos sxdomaze warsadgenad;

    d) kaTedris mimdinare saqmianobis Sesaxeb informacias awvdis nebismier dainteresebul pirs;

    e) movalea uzrunvelyos kaTedris sxdomebis organizeba da droulad Catareba;

    v) uzrunvelyofs kaTedris strategiuli gegmis Sesrulebas da gaweuli saqmianobis monitorings;

    z) uzrunvelyofs kaTedris efeqturad funqcionirebisa da ganviTarebisaTvis sxvadasxva RonisZiebis (leqcia, seminarebi, samodelo gakveTilebi da sxva) Catarebas;

    T) koordinirebas uwevs kaTedris muSaobas da uzrunvelyofs funqciebis efeqturad ganawilebas kaTedris wevrebs Soris;

     i) warudgens winadadebebsa da rekomendaciebs (pedagogTa reitingis, waxalisebis meqanizmebis, eqspertTa mowvevis, treningebisa da sxva RonisZiebaTa Sesaxeb) skolis administraciasa da pedagogiur sabWos;

VI Tavi. kaTedris sxdoma

Ggadawyvetilebebi:

6.1. kaTedra uflebamosilia miiRos gadawyvetileba Tu:

    a) kaTedris sxdomas eswreba kaTedris saerTo wevrTa 70%.

    b) kaTedris sxdoma gadawyvetilebebs iRebs damswreTa xmebis umravlesoboT;

    g) xmebis Tanabari raodenobiT gayofis SemTxvevaSi kaTedris Tavmjdomaris xma aris gadamwyveti;

6.2 sxdomis Catareba

      a) Tu kaTedraze gaerTianebulia xuTze meti wevri kaTedris Tavmjdomare irCevs da niSnavs moadgiles.

b)Mmoadgile uflebamosilia Tavmjdomaris aryofnis SemTxvevaSi ganaxorcielos Tavmjdomaris uflebamosileba ( moiwvios sxdoma, waruZRvesa mas da a.S. )

g) Tu kaTedraze gaerTianebulia xuTi an naklebi wevri kaTedris Tavmjdomaris moadgile ar airCeva. sxdoma uflebamosilia mxolod kaTedris Tavmjdomaris uflebamosilebiT.

VII Tavi. cvlileba-damatebebi debulebaSi

 

7.1. cvlilebebs SeimuSavebs kaTedris Tavmjdomare wevrebTan erTad da amtkicebs pedagogiuri sabWo.