29.04.2015

28 აპრილს IV -1 კლასში ჩატარდა ღონისძიება თმაზე ,, ყოფაქცევის კულტურა".
ხელმძღვანელი : ეთერ მახარაშვილი.