29.12.2018

საახალწლო ღონისძიება Iგ კლასში.
ხელმძღვანელი თამარ ყამარაული.