ბიბლიოთეკის დებულება

სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლის

ბიბლიოთეკის დებულება

 

 

1.    ზოგადი დებულება

 

1.1. სკოლის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს სკოლის ნაწილს და უზრუნველყოფს მიმდინარე სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესს აუცილებელი დოკუმენტებით.

1.2..დოკუმენტი - ტრადიციული, ელექტრონული ან სხვა ფორმით ინფორმაციის მატარებელი.

 

2.    სკოლის ბიბლიოთეკის მიზანი

 

2.1  სკოლის ბიბლიოთეკა არის ცენტრი, სადაც დაგეგმილი და განხორციელებული ყველა აქტივობა უზრუნველყოფს მოსწავლეთა სწავლების ხარისხისა და მოტივაციის ამაღლებას, ხელს უწყობს მასწავლებელთა პროფესიულ ზრდას.

2.2     ბიბლიოთეკის მიზნის მისაღწევი აქტივობებია:

·      წიგნების შესახებ სემინარების მოწყობა;

·      არდადეგების განმავლობაში მოსწავლეთა ჩართვა საინტერესო სამუშაოებში;

·      შემოქმედებითი კლუბების (წრეების) ჩამოყალიბება;

·      კვლევითი ვებ–პროექტების მომზადება;

·      წიგნის კვირეულის მოწყობა...

 

 

3. სკოლის  ბიბლიოთეკისფუნქციებია:

3.1 საბიბლიოთეკოფონდებისორგანიზება, სისტემატურიშევსებასაგანმანათლებლო, ღირებულებისმქონექართულიდაუცხოურიგამოცემებით; მათიდაცვადახელმისაწვდომობისუზრუნველყოფა;

3.2. მონაცემთაბაზებისშექმნა;

3.3  სამკითხველოშისაბიბლიოთეკოფონდითსარგებლობისპირობებისშექმნა;

3.4 საბიბლიოთეკოსაქმიანობისკოორდინაციაკანონმდებლობითდადგენილიწესით; 3.5 საბიბლიოთეკოორგანიზაციებთანდასაგანმანათლებლოდაწესებულებებთანთანამშრომლობა;

3.6 საბიბლიოთეკოპროცესებისსაინფორმაციოდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიებითსრულყოფა;

3.7 წიგნიერების დონის ამაღლება;

3.8 სოციალური და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა.

 

 

 

 

 

4.    მკითხველთა უფლებები

 

4.1. ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ სკოლის მოსწავლეებს, პედაგოგიურ პერსონალს, სკოლის სხვა თანამშრომლებს და მოსწავლეთა მშობლებს (კანონიერ წარმომადგენლებს).

 

მკითხველს უფლება აქვს:

4.2 მიიღოს სრული ინფორმაცია ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის, ინფორმაციის წყაროს მოძიების, არჩევის და შერჩევის წესების შესახებ. მიიღოს კონსულტაციები და დახმარება ამ საკითხებთან დაკავშირებით.

4.3 ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდიდან გაიტანოს ნებისმიერი დოკუმენტი ერთი ან ორი კვირისვადით.

4.4უფასოდ ისარგებლოს ბიბლიოთეკის მომსახურებით.

4.5მიიღოს მონაწილეობა ბიბლიოთეკის მიერ ორგანიზეულ ღონისძიებებში.

4.6გაასაჩივროს სკოლის ადმინისტრაციაში ბიბლიოთეკარის უკანონო ქმედებები, რომლებიც მკითხველთა უფლებებს არღვევს.

 

5.    ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

 

5.1სკოლის მოსწავლეები, კლასების მიხედვით, ინდივიდუალურად რეგისტრირდებიან ბიბლიოთეკართან. სკოლის ანმშრომლები, მოსწავლეთამშობლები (კანონიერი წარმომადგენლები) ბიბლიოთეკართან გადიან რეგისტრაციას. პირადობის მოწმობის წარდგენა აუციებელია.

5.2 თითოეულ მკითხველზე ივსება მკითხველის ანკეტა. ანკეტა არის დოკუმენტი,რომელშიც რეგისტრირდება დოკუმენტის გაცემის და ჩაბარების არიღი.

5.3ბიბლიოთეკაში რეგისტრირებისას, მკითხველი ინფორმირებული უნდა იყოსბიბლიოთეკის სარგებლობის წესების შესახებ, რომელიც უნდა დაადასტუროსმკითხველის ანკეტაზე ხელის მოწერით.

5.4მკითხველზე დოკუმენტები გაიცემა ერთი ან ორი კვირისვადით. ერთდროულადგაცემული ეგზემპლარების რაოდენობა (სახელმძღვანელოების გამოკლებით) არუნდა აღემატებოდეს 5 ც.

5.5დოკუმენტის გაცემის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს იმ შემთხვევაში, თუარსებობს მოთხოვნა მკითხველის მხრიდან.

5.6სასწავლო ანმეთოდურილიტერატურაპედაგოგზეგაიცემავადით,  რომელიც შეესაბამება სასკოლო - სასაწავლო პროგრამის ვადას. (აუცილებელიასასწავლო წლის დასაწყისში და ბოლოს პერერეგისტრაცია). ლიტერატურულინაწარმოებები, რომლებიც ისწავლება პროგრამის შესაბამისად საგაკვეთილოპროცესში, გაიცემა პროგრამის სწავლების ვადის შესაბამისად.

5.7ბიბლიოთეკის ფონდიდან, მკითხველისათვის (რომლისთვისაც მომსახურებაარის ვადაგასული) დოკუმენტების მორიგი გაცემა იწარმოებს, მხოლოდ გატანილიდოკუმენტების დაბრუნების შემდეგ.

5.8იშვიათი/ფასიანი წიგნები, ალბომები, დოკუმენტები, რომლებიც მხოლოდ ერთიეგზემპლარით არის წარმოდგენილი ბიბლიოთეკაში და ინფორმაციისელექტრონული მატარებლები სახლში წასაღებად არ გაიცემა.

5.9 ბიბლიოთეკა და სამკითხველო დარბაზი მუშაობს ყოველ დღე შაბათ–კვირის გარდა 900 საათიდან 1700 საათამდე.

 

6.    მკითხველის პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

 

6.1. რეგისტრაციისას მკითხველი ვალდებულია მიაწოდოს საჭირო ინფორმაციაბიბლიოთეკარს.

6.2. მკითხველი, რომელიც გადავიდა სხვა სკოლაში, გაირიცხა ან აღარწარმოადგენს სკოლის თანამშრომელს ვალდებულია დააბრუნოს მასზე გაცემულიყველა დოკუმენტი ან აანაზღაუროს.

6.3. მკითხველი ვალდებულია:

·            დააბრუნოს ბიბლიოთეკიდან გატანილი დოკუმენტები დადგენილ ვადაში;

·            არ გაიტანოს სკოლის ბიბლიოთეკის ფართიდან დოკუმენტები შესაბამისიაღრიცხვის/რეგისტრაციის გარეშე.

·            გაუფრთხილდეს ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდს (არ გააკეთოს დოკუმენტებშიჩანიშვნები, ხაზის გასმა, არ ამოხიოს და არ გაკეცოს ფურცლები);

·            დაიცვას ბიბლიოთეკაში სიჩუმე, არ დაარღვისო ხელმისაწვდომი წიგნადიფონდის თროებზე განლაგების თანმიმდევრობა.

6.4. წიგნადი ფონდიდან წიგნის მიღებისას მკითხველი ვალდებულიადაუყონებლივ,გულდასმით დაათვალიეროს და რაიმე სახის დეფექტის აღმოჩენისშემთხვევაში შეატყობინოს ბიბლიოთეკარს, აღნიშნულთან დაკავშირებითბიბლიოთეკარი ვალდებულია გააკეთოს შესაბამისი ჩანაწერი.

6.5. სკოლის ბიბლიოთეკის ფონდიდან დაკარგული ან დაზიანებული დოკუმენტი,  რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება უნდა შეიცვალოსმკითხველის მიერ (ან მოსწავლის მშობლის/კანონიერიწარმომადგენლის)იდენტური დოკუმენტით.

 

7.    ბიბლიოთეკარის მოვალეობა მკითხველთა მომსახურეობისას:

 

7.1. მოემსახუროს მკითხველებს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების შესაბამისად,რომელიც გამოკრული უნდა იყოს ბიბლიოთეკაში (სამკითხველო დარბაზში)გაცნობისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

7.2.შექმნას მკითხველთათვიბიბლიოთეკაში მუშაობის ხელსაყრელი პირობები.

7.3. არ გამოიყენოს სხვა მიზნებისათვიმკითხველის და მათი ინტერესების შესახებინფორმაცია, გარდა კვლევითი და საბიბლიოთეკო წარმოებისა.

7.4. მკითხველებს მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ბიბლიოთეკის ფონდში არსებულიდოკუმენტების შესახებ.

7.5. დაეხმაროს მკითხველს საჭირო ლიტერატურის შერჩევაში.

7.6. უზრუნველყოს მკითხველი კატალოგების, კარტოთეკების, ბიბლიოგრაფიულიდა სამეცნიერო მასალებით გამოყენების შესაძლებლობით

7.7. სისტემატურად მოახდინოს მკითხველთა ინფორმირება ახლად მიღებულიდოკუმენტების შესახებ.

 

7.8. სისტემატურად ადევნოს თვალყური წიგნადი ფონდიდან გაცემულიდოკუმენტების დროულად დაბრუნებას, მკითხველების მიერ ბიბლიოთეკითსარგებლობის წესებს.