ბუღალტერი


lali jamarauli

 

ganaTleba _ 1975-1985 w q.Tbilisis 167-e saSualo skola

1987-1991 w. saqarTvelos agraruli universitetis ekonomiuri

fakulteti buRaltruli aRricxvis specialobiT;

 

serTifikati -  “mowesrigebuli buRaltruli aRricxva”;

 

SromiTi gamocdleba _1992-1996w.103-e b/baRSi ufros buRalteri;

1996 wlidan 45-e sajaro skolaSi mTavarი buralteri; M

 

უნარჩვევები:

kompiuteruli programebi- saofise progarmebi: MS word, MS excel,  Windows XP, Internet,

 sabuRaltro programa”orisi”