2011–2012 წწ.

 

 

ქ. თბილისი №45 საჯორო სკოლა

დამტკიცებულია
სამეურვეო საბჭო
ოქმი №1  

12 სექტემბერი 2011 წ.