მონიტორინგის პრინციპები
სსიპ.    თბილისის N 45 საჯარო სკოლა

 

შიდასასკოლო მონიტორინგის პრინციპები

 

 

2013–2014 სასწავლო წელი.

 

 

 

ქ. თბილისი. სარაჯიშვილის #25.  ტელ: ( 995 32) 65 06 02 , e- mail; mzia _45 @  yahoo.com

 

 

 

 

 

ს.ს.ი.პ თბილისის # 45– ე საჯარო სკოლის სასწავლო პროცესზე ადმინიტსტრაციის კონტროლის მიმართულებები:

 

   1)      მოnიტორინგი;                                   

2)       შეფასება;

 

მონიტორინგი – არის სპეციციკური ინდიკატორების მიხედვით მონაცემების   შეგროვების და  გაანალიზების სისტემური პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს  მოცემული   სიტuაციის შესწავლას და მიღებულშედეგზე დაყრდნობით 

შესაბამისი ჩარევების განხორციელებას.

 

                                    შეფასება          მონიტორინგის შედეგზე დაყრდნობით სასწავლო პროცესის    ანალიზი.

                               პედაგოგთა მუშაობის მონიტორინგი ხორციელდება სკოლაშi დანერგილი  „მასწავლებელთა შეფასების რეიტინგული

                              დაგროვებითი"  სისტემის მიხედვით

მასწავლებლის შეფასების რეიტინგულ– დაგროვებითი სისტემა ორი ნაწილისგან  შედგება:

                                  ·         პირველ ნაწილში შედის აუცილებელი მინიმუმი, ის საქმიანობები, რომელიც ყველამ უნდა შეასრულოს (80ქულა);

                                       ·   მეორე ნაწილში პედაგოგი სასურველი ქულების რაოდენობას „აგროვებს“  რაTა გარკვეულ დონეს მიაღწიოს(200ქულა) ;

                                    

                                         სასწავლო წლის განმავლობაში საკონსტულაციო საბჭო აჯამებს მონიტორინგის  მასალებს  და თითოეული პედაგოგს

                                       ანიჭებს   რეიტინგულ ქულას.

                               ·         დაგროვებითი ქულები არის საფუძველი პედაგოგის წახალისების.

                                                

                  კათედრის ხელმძღვანელების საქმიანობის მონitoringის მიმართულება:

 

·                              კათედრის ხელმძღვანელის პორტფოლიოს შეფასება;

·                              კათედრის მუშაობის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო მიზნების განხორციელებასთან;

 

                  კათედრის ხელმძღვანელების საქმიანობის მონitoringi:

                                       1.      წლიური სამუშაო გეგმა;

                                       2.      კათედრის დებულება;

                                       3.      ჩატარებული სხდომების ოქმები;

                                      4.      სემესტრული და წლიური ანგარიში;

                                     5.      ოლიმპიადა, კონფერენციები, პროექტების  გეგმები და ანგარიში;

                           6.      Cატარებული ღონისძიებების ამსახველი მასალები

             კლასის დამრიგებლის  საქმიანობის მონიტორინგის მიმართულება:

 

                             1. დამრიგებლის პოერტფოლიოს შეფასება;

                             2. დამრიგებლის მუშაობის შესაბამისობა სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელებასთან.

 

                            კლასის დამრიგებლის  საქმიანობის მონიტორინგი: 

 

                            1.  სადამრიგებლო პროგრამა;

                            2 . დამრიგებლის სემესტრულ – წლიური ანგარიში;

                           3 სადამრიგებლო დღიური (სადაც ასახულია თითოეულ მოსწავლესთან ინდივიდუალური მუშაობა, მშობლებთან

                           კომუნიკაცია);

                          4 თანამშრომლობა  სააღმზდელო ჯგუფთან;

                          5 სადამრიგებლო პროგრამით  გათვალისწინებული ღონისძიებების ხარისხი;

 

                                პედაგოგიური საბჭოს მუშაობის მონიტორინგის მიმართულება:

 

                           1. პედსაბჭოს წლიური სამუშაო გეგმა;

                           2. პედსაბჭოს სხდომის ოქმები.

 

                              პედაგოგიური საბჭოს მუშაობის მონიტორინგი:

 

                            1 პედსაბჭოს წლიური სამუშაო გეგმა;

                            2 პედსაბჭოს სხდომის ოქმი;

 

                        სააღმზრდელო პროცესის მონიტორინგs კურირებს koordinatori .

       

                        სააღმზდელოპროცესისმონიტორინგის მიმართულებები:

 

·                                      Sემუშავებული საღმზდელო პროგრამის პრინციპი;

·                                  ყოველკვირეული ანალიზი მოსწავლეთა დისციპლინის შესახებ ( გაცდება, დაგვიანება, სხვა ღონისძიება);

·                                  დისციპლინარული დარღვევების პრევენციული ღონნისძიებების ეფექტურობა;

·                                 დისციპლინარული კომიტეტის სხდომის ოქმი;

·                                სადამრიგებლო პროგრამის შესრულების მონიტორინგი.

 

  Eerovnuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli sagnobrivi standartis miRwevebis monitoringiს მიმართულებები:

·          ადმინისტრაციული წერები(ტესტირება შერჩეულ  კლასებში);

·         საგნის სწავლების დინამიკა შემაჯამებელი შეფასების მიხედვით      ( სემესტრის ბოლოს)       გაკვეთილების მოსმენა;

·         საგნის სტანდარტის და შემაჯამებელი წერების თემატიკის შესაბამისობა.

          

      

 

                                      მოსწავლის მიერ მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით კვლევის

                                   ჩატარება naec-ის დახმარებით:

 

                                      მე-6 კლასი, საგანი :   ქართული, მათემატიკა;

                                      მე-9 კლასი, საგანი:    ქართული, მატემატიკა, ისტორია.

 

 

                  სკოლის შენობის სანიტარულ– ესთეtიკური მდგომარეობის მონიტორინგი:

 

·                                                    მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის კორდინატორის  ყოველთვიური ანგარიში;

·                                                    მუდმივი ვიზუალური შემოწმება;

 

                     ადმინისტრაციის მონიტორინგი:

 

·                                                          სამუშაო გეგმები;

·                                                          ტრიმესტრულ– წლიური ანგარიში;

·                                                         დოკუმენტაციის წარმოება;

·                                                          გამოკითხვის მასალები;

·                                                          თვიTშეფასება.