მონიტორინგის გეგმა 2011–2012

 

დამტკიცებულია

პედსაბჭოს ოქმი №1

13.09.2011 წელი 

 

სასკოლო სასწავლო გეგმის მონიტორინგი  

 2011–2012 წწ.